Oznámenie č. 105/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 39/1996
Platnosť od 13.04.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 29. decembra 1995, na základe článku 29 ods. 2.

Pôvodný predpis

13.04.1996