Zákon č. 100/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/1996
Platnosť od 11.04.1996 do31.10.2001
Účinnosť od 01.06.1996 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.