Zákon č. 98/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku

Čiastka 34/1995
Platnosť od 26.05.1995 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.