Oznámenie č. 94/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície

Čiastka 33/1995
Platnosť od 18.05.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. marcom 1995, na základe článku 5.