Zákon č. 58/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 145/1995 Z. z.(nepriamo), 289/1995 Z. z.(nepriamo), 303/1995 Z. z.(nepriamo), 18/1996 Z. z.(nepriamo), 69/1998 Z. z.(nepriamo), 366/1999 Z. z.(nepriamo), 483/2001 Z. z.(nepriamo), 553/2001 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 468/2005 Z. z., 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 22/1995
Platnosť od 30.03.1995
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. III a VII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia