Zákon č. 308/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti sociálneho zabezpečenia

Čiastka 102/1995
Platnosť od 30.12.1995 do31.12.2003
Najbližšie účinné znenie 01.01.1996
Zrušený 461/2003 Z. z.