Oznámenie č. 26/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

(v znení č. 478/2004 Z. z., 480/2004 Z. z.)

Čiastka 9/1995
Platnosť od 30.01.1995
Účinnosť od 01.03.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. septembra 1994 na základe článku 19 ods. 2.