Zákon č. 256/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

Čiastka 86/1995
Platnosť od 30.11.1995 do31.08.2002
Účinnosť od 01.12.1995 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1995 - 31.08.2002

Pôvodný predpis

30.11.1995