Oznámenie č. 239/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 81/1995
Platnosť od 09.11.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.