Oznámenie č. 218/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. apríla 1995 č. 894/1995-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 75/1995
Platnosť od 19.10.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.