Zákon č. 216/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov

Čiastka 74/1995
Platnosť od 19.10.1995
Účinnosť od 01.07.2016