Opatrenie č. 213/1995 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

Čiastka 73/1995
Platnosť od 14.10.1995 do31.12.2001

Pôvodný predpis

14.10.1995