Zákon č. 212/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Čiastka 73/1995
Platnosť od 14.10.1995 do31.03.2008
Účinnosť od 12.07.2007 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.