Zákon č. 199/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 184/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/1995
Platnosť od 30.09.1995
Účinnosť od 01.06.2002