Opatrenie č. 198/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 310898015 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

Čiastka 67/1995
Platnosť od 29.09.1995

Pôvodný predpis

29.09.1995