Zákon č. 197/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zamestnanosti

(v znení č. 387/1996 Z. z.(nepriamo), 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 67/1995
Platnosť od 29.09.1995
Účinnosť od 01.01.2004