Vyhláška č. 189/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke

Čiastka 63/1995
Platnosť od 13.09.1995 do20.07.1997
Účinnosť od 13.09.1995 do20.07.1997
Zrušený 197/1997 Z. z.

OBSAH