Opatrenie č. 172/1995 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie

(v znení č. 24/1996 Z. z.)

Čiastka 57/1995
Platnosť od 15.08.1995 do31.12.2002
Účinnosť od 25.01.1996
Redakčná poznámka

Zmeny samostatnej trojdielnej publikácie, v ktorej je vydaná klasifikácia, boli vyhlásené opatrením č. 407/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001.