Zákon č. 154/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

Čiastka 52/1995
Platnosť od 26.07.1995
Účinnosť od 01.09.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1995 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.07.1995