Zákon č. 151/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Čiastka 51/1995
Platnosť od 25.07.1995
Účinnosť od 01.08.1995