149

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. júna 1995

o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Účelom zákona je ustanoviť používanie posunkovej reči ako nástroja dorozumievania sa nepočujúcich a tým zabezpečiť podmienky na ich uplatnenie.

§ 2

Nepočujúce osoby

Za nepočujúcich sa považujú osoby s takým poškodením sluchu, ktoré im znemožňuje bežné zvukové dorozumievanie sa aj s použitím kompenzačnej pomôcky.

§ 3

Posunková reč

(1) Dorozumievacím jazykom nepočujúcich osôb je posunková reč.

(2) Posunková reč nepočujúcich osôb je prirodzený vizuálno-pohybový systém reči vyjadrovaný zaužívanými a určenými pohybmi, postavením a pohybom rúk, prstov a mimikou tváre.

Používanie posunkovej reči

§ 4

Nepočujúce osoby majú právo na

a) používanie posunkovej reči,

b) vzdelávanie sa s použitím posunkovej reči,1)

c) informácie pomocou posunkovej reči v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie, v knižniciach a videotékach.

§ 5

(1) Nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.2)

(2) Ak všeobecne záväzné právne predpisy nepredpisujú náhradu trov, tlmočnícke služby sa nepočujúcim osobám poskytujú bezplatne.

§ 6

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny všeobecne záväzným právnym predpisom upraví

a) spôsob vyúčtovania poskytnutých služieb a rozsah služieb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa budú poskytovať nepočujúcim osobám bezplatne,

b) rozsah a obsah prípravy tmočníkov posunkovej reči.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.