Zákon č. 147/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

(v znení č. 130/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/1995
Platnosť od 20.07.1995
Účinnosť od 01.05.1996