Vyhláška č. 130/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 44/1995
Platnosť od 28.06.1995 do31.03.1997
Účinnosť od 01.07.1995 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.