Opatrenie č. 128/1995 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

Čiastka 43/1995
Platnosť od 26.06.1995 do31.12.2001

128

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 27. apríla 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995 sa mení a dopĺňa takto:

Krátkodobé a dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohách č. 1 a 4 a krátkodobé a dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky uvedené v prílohách č. 3 a 5 sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe tohto opatrenia.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha opatrenia

Štatistického úradu

Slovenskej republiky

č. 128/1995 Z. z.

ÚPRAVY

Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

Za bod 73 sa pripája bod 74, ktorý znie:

74. Zdp 2 - 04 Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne“.

Charakteristiky zisťovaní

1. V bode 2 (Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve) písm. a) a c) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách v odvetví poisťovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely štatistiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v poisťovníctve (oddiel 66 a skupina 672 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).“.

2. V bode 3 (Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve) písm. a) a c) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje v odvetví peňažníctva (s výnimkou investičných spoločností, investičných fondov a podielových fondov). Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely štatistiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve (oddiel 65 a skupina 671 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností okrem investičných spoločností, investičných fondov a podielových fondov) a Národná banka Slovenska.“.

3. V bode 4 (Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a investičných fondov) písm. a) a c) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje na úseku investičných spoločností, investičných fondov, podielových fondov a leasingových spoločností v rámci odvetvia peňažníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely štatistiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve (z oddielu 65 a skupiny 671 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, investičné spoločnosti, investičné fondy, podielové fondy a leasingové spoločnosti).“.

4. V bode 9 (Výkaz o dokončených bytoch) písm. b) a d) znejú:

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dokončených bytov; charakter stavby, druh jej vlastníctva, počet bytov, veľkosť bytov, počet druhov nebytových priestorov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa od oslovenia územným štatistickým orgánom SR, stavebné úrady do 20. kalendárneho dňa od skončenia kalendárneho mesiaca.“.

5. V bode 11 (Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume) písm. a) a b) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, o cestnej neverejnej doprave a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (výnosy – tržby za výrobky a služby, za prepravnú činnosť, za tovar, z predaja nehmotného a hmotného majetku; náklady – spotreba materiálu, energie a služieb, na nákup tovaru, sociálne poistenie a sociálne náklady, odpisy, úroky; hospodársky výsledok, pridaná hodnota); finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pohľadávky, pokladničná hotovosť); mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, odpracované hodiny, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky, za služby, za ubytovanie a pohostinstvo.“.

6. V bode 16 (Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve) písm. d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.

7. V bode 18 (Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve) písm. d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.

8. V bode19 (Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov) písm. b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov (reprezentantov), jedenkrát ročne tržby za minulý rok.“.

9. V bode 20 (Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov) písm. d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 4. a do 16. 10. sledovaného roka.“.

10. V bode 21 (Tabuľkový komentár) písm. d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 4. a do 16. 10. sledovaného roka.“.

11. V bode 59 (Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania) písm. d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.

12. Za bod 73 sa pripája bod 74, ktorý znie:

74. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2 – 04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o pracovníkoch a osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch a úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely sociálnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, úroky výnosové a nákladové, tržby za predaj tovaru, náklady na predaný tovar, výroba, výrobná spotreba); finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene, rezervy na zdravotné poistenie); zdravotné poistné (od zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb, osôb s vlastnými príjmami, samoplatiteľov, nerezidentov, hradené štátom, z Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky); poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú, stomatologickú, za ostatné služby v zdravotníctve, liečivá, špeciálny zdravotný materiál, do zahraničia a ostatné úhrady).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Poisťovne za činnosť “Zdravotné poistenie„ bez ohľadu na počet pracovníkov (Všeobecná zdravotná poisťovňa, rezortné, odvetvové, podnikové a občianske zdravotné poisťovne).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 5., 10. 8. a 10. 11. sledovaného roka a do 9. 2. nasledujúceho kalendárneho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.“.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Charakteristiky zisťovaní

V bode 19 (Štvrťročný výkaz o cene práce) písm. c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví vrátane rozpočtových, príspevkových a spoločenských organizácií.“.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

Za bod 80 sa pripájajú body 81 až 84, ktoré znejú:

81. MSPO 1 - 01 Ročný výkaz o štruktúre medzispotreby príspevkových organizácií

82. MSRO 1 - 01 Ročný výkaz o štruktúre medzispotreby rozpočtových organizácií

83. ŠIS 1 - 01 Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov

84. ŠIS 2 - 01 Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému.“.

Charakteristiky zisťovaní

1. V bode 3 (Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve) písm. b) a c) znejú:

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovníci a mzdy, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, daň z pridanej hodnoty, prijaté poistné a vyplatené poistné náhrady.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v poisťovníctve (oddiel 66 a skupina 672 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).“.

2. V bode 4 (Ročný podnikový výkaz v peňažníctve, v investičných spoločnostiach a v investičných fondoch) písm. c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve (oddiel 65 a skupina 671 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností), investičné spoločnosti, investičné fondy, podielové fondy, leasingové spoločnosti a Národná banka Slovenska.“.

3. V bode 17 (Ročný výkaz o investíciách) písm. d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 4. nasledujúceho roka.“.

4. V bode 18 (Ročný výkaz o investičnom majetku) písm. c) a d) znejú:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky právnické osoby bez ohľadu na počet pracovníkov a tie fyzické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, ak majú vlastnícke právo k majetku alebo majú majetok v nájme a odpisujú ho vo svojom účtovníctve podľa zákona č. 563/1991 Zb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 4. nasledujúceho roka.“.

5. V bode 19 (Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume) písm. b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, odpady podľa druhu, pracovníci pracovísk výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra pracovníkov výskumu a vývoja, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, výdavky na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií a prehľad licenčných zmlúv.“.

6. V bode 25 (Výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom zamestnaným u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri) značka štatistického formulára a písmeno d) znejú:

„Značka štatistického formulára: Pod 1 – 01

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: za mesiac október.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 11. sledovaného roka.“.

7. V bode 58 (Ročný výkaz o miestnych komunikáciách) písm. d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.“.

8. V bode 64 (Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave) písm. c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiel 603 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).“.

9. V bode 65 (Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic) písm. c) znie:

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac s prevažujúcou dopravnou činnosťou (prevádzkovatelia diaľnic – Slovenská správa ciest).“.

10. V bode 66 (Ročný výkaz malej organizácie v doprave) písm. b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopravné ukazovatele – počet vozidiel, celková užitočná hmotnosť v tonách, najazdené kilometre v členení na nákladné a špeciálne nákladné automobily vrátane malých nákladných automobilov, osobné automobily, autobusy, nákladné a osobné lode, výkony lodnej dopravy, aktíva a pasíva, finančné ukazovatele a tržby.“.

11. Za bod 80 sa pripájajú body 81 až 84, ktoré znejú:

81. Názov zisťovania: Ročný výkaz o štruktúre medzispotreby príspevkových organizácií

Značka štatistického formulára: MSPO 1 – 01

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre medzispotreby príspevkových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodné rozpätie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie podľa registra organizácií patriacich do SNA 620 a 630.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

82. Názov zisťovania: Ročný výkaz o štruktúre medzispotreby rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára: MSRO 1 – 01

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre medzispotreby rozpočtových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra príjmov z činností, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie podľa registra organizácií patriacich do SNA 620 a 630.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

83. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov

Značka štatistického formulára: ŠIS 1 – 01

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti a využívaní informačných technológií v štátnych orgánoch a organizáciách pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť výpočtovou technikou, technické prostriedky komunikácie, programové vybavenie, subjekty komunikácie, používané dátové siete, programové vybavenie na elektronickú komunikáciu, riešené projekty informatizácie, pripravované projekty informatizácie, organizačné zabezpečenie informatizácie, podriadené organizácie zaoberajúce sa informatikou a finančné prostriedky na informatizáciu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR - Národné centrum pre informatiku.

84. Názov zisťovania: Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému

Značka štatistického formulára: ŠIS 2 – 01

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzkových informačných systémoch financovaných zo štátneho rozpočtu pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o informačnom systéme, technické údaje, prístup k informáciám, integračné nástroje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a miestne orgány štátnej správy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR – Národné centrum pre informatiku.“.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Charakteristiky zisťovaní

V bode 21 (Výkaz o dani z nehnuteľnosti) písm. b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa daní z pozemkov, daní zo stavieb a daní z nehnuteľností v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov za minulé roky, zaplatená daň bežného roka, zaplatené nedoplatky za minulé roky a ukazovatele týkajúce sa výmery dani podliehajúcich plôch pozemkov, zastavaných plôch, počtu daňovníkov a počtu stavieb.“.