Oznámenie č. 117/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách

Čiastka 39/1995
Platnosť od 15.06.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 10. januára 1995, na základe článku 6.