Oznámenie č. 99/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok

Čiastka 28/1994
Platnosť od 28.04.1994 do31.08.2009
Účinnosť do 31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1994. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 334/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. augusta 2005.