Oznámenie č. 98/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave

(v znení č. 27/1996 Z. z.)

Čiastka 28/1994
Platnosť od 28.04.1994 do11.03.2001
Účinnosť od 25.07.1995
Zrušený 173/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. marca 1993 na základe článku 12 ods. 2.