Vyhláška č. 97/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a vedy Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach

Čiastka 28/1994
Platnosť od 28.04.1994 do14.09.2004
Účinnosť od 28.04.1994 do14.09.2004
Zrušený 510/2004 Z. z.

OBSAH

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 15. apríla 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 7 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 až 4 znejú:

(2) Štúdium v študijnom odbore stredného odborného učilišťa, na gymnáziu, na strednej odbornej škole a nadstavbové štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

(3) Pomaturitné štúdium zdokonaľovacie a inovačné sa ukončuje záverečnou pomaturitnou skúškou, pomaturitné kvalifikačné štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou z odborných predmetov.

(4) Pomaturitné štúdium na konzervatóriu a na škole úžitkového výtvarníctva, v ktorej sa žiaci zdokonaľujú na kvalifikovaný výkon umeleckého povolania, na strednej zdravotníckej škole, v ktorej sa žiaci špecializujú na odborné činnosti, a špecializačné pomaturitné štúdium na ostatných stredných odborných školách sa ukončuje absolventskou skúškou a udelením absolutória.“.

2. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Maturitná skúška v triedach štvorročného štúdia s dvoma vyučovacími jazykmi sa skladá z písomnej a ústnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z písomnej a ústnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka a z ústnej skúšky z ďalších dvoch voliteľných predmetov podľa výberu žiaka uvedených v odseku 5. Písomná maturitná skúška z druhého vyučovacieho jazyky sa koná v apríli. Žiak sa podrobí skúške v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval.

(3) Maturitná skúška v triedach päťročného štúdia sa skladá z písomnej a ústnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z písomnej a ústnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka. Písomnej skúške sa žiak podrobí najskôr po ukončení prvého polroka štvrtého alebo piateho ročníka štúdia, ústnej skúške sa podrobí po ukončení príslušného ročníka. Maturitnej skúške z dvoch až piatich voliteľných predmetov sa žiak podrobí po ukončení piateho ročníka štúdia. Žiak sa podrobí skúške v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Formu skúšky určí riaditeľ školy.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

3. V § 6 ods. 5 znie:

(5) Maturitná skúška v študijnom odbore 63-17-6 hotelová akadémia sa skladá z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, zo skúšky z odborných predmetov a z ústnej skúšky z dvoch cudzích jazykov.“.

4. Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Maturitná skúška v triedach obchodnej akadémie s dvoma vyučovacími jazykmi sa skladá z písomnej a ústnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z písomnej a ústnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka a zo skúšky z odborných predmetov.

(2) Maturitná skúška z odborných predmetov sa delí na praktickú časť a teoretickú časť, pričom

a) v praktickej časti skúšky sa overujú v slovenskom jazyku schopnosti žiaka z odborných predmetov, a to na základe písomného riešenia úloh vo vyžrebovanej alebo v určenej téme,

b) v teoretickej časti skúšky sa ústne v druhom vyučovacom jazyku overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme z predmetu podniková ekonomika.

(3) Žiak obchodnej akadémie sa môže dobrovoľne podrobiť písomnej maturitnej skúške z matematiky a ústnej maturitnej skúške z ďalšieho vyučovacieho jazyka.“.

5. V § 9 ods. 2 prvá veta znie:

„Písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa koná v apríli.“.

6. § 11 znie:

㤠11

V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu sa koná maturitná skúška z odborných predmetov zaradených do učebných plánov študijných odborov tohto štúdia a v študijnom odbore 63-14-6 cestovný ruch aj z dvoch cudzích jazykov. Maturitná skúška sa delí na praktickú časť a teoretickú časť.“.

7. V § 12 ods. 3 znie:

(3) Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, na ktorej sa overuje úroveň zdokonalenia žiaka na výkon konkrétne činnosti alebo konkrétnej umeleckej činnosti a úroveň jeho prípravy na výkon povolania. Obsahuje

a) na konzervatóriu absolventský výkon z hlavného odboru štúdia, absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu a súbornú skúšku z pedagogickej prípravy,

b) na tanečnom konzervatóriu absolventský výkon z hlavného odboru štúdia a súbornú skúšku z pedagogickej prípravy,

c) na škole úžitkového výtvarníctva praktickú skúšku z hlavného odboru štúdia vrátane obhajoby, teoretickej skúšky z odborných predmetov podľa charakteru študijného odboru a súbornej skúšky z pedagogickej prípravy,

d) na strednej zdravotníckej škole teoreticko-praktickú skúšku zo špecializačného odboru, písomnú prácu a jej obhajobu,

e) na ostatných stredných odborných školách písomnú absolventskú prácu, jej obhajobu a komplexnú skúšku z odborných predmetov.“.

8. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Písomná skúška z druhého vyučovacieho jazyka a z voliteľného predmetu na školách s dvoma vyučovacími jazykmi trvá najviac 360 minút. Obsah písomnej skúšky určí riaditeľ školy po dohode s príslušným orgánom zahraničnej strany (ďalej len „zahraničná strana“).“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

9. V § 16 ods. 6 znie:

(6) Pred začiatkom ústnej maturitnej skúšky, na konzervatóriu aj praktickej skúšky, pred záverečnou pomaturitnou skúškou a absolventskou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní. Pred začiatkom záverečnej skúšky sa žiaci tri vyučovacie dni nezúčastňujú na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiakov na skúšku.“.

10. V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na školách s dvoma vyučovacími jazykmi sú stálymi členmi skúšobnej komisie predseda, ktorého vymenúva Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky z učiteľov, ktorí majú pedagogickú kvalifikáciu a štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka, a dvaja podpredsedovia, z ktorých jedného vymenúva zahraničná strana. Druhého podpredsedu a ďalších členov vymenúva z učiteľov školy riaditeľ školy.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

11. V § 17 ods. 5 znie:

(5) Riaditeľ školy môže na praktickú a na ústnu maturitnú skúšku, na záverečnú pomaturitnú a na absolventskú skúšku prizvať odborníkov z praxe. Odborníkov z praxe možno prizvať aj na záverečnú skúšku.“.

12. V § 23 ods. 2 sa na konci pripája veta:

„O tom, či sa žiak podrobí maturitnej skúške z predmetu, z ktorého už maturitnú skúšku zložil v predchádzajúcom štúdiu, rozhoduje riaditeľ školy.“.

13. § 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Na školách s dvoma vyučovacími jazykmi môže žiak skladať maturitnú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka aj ako štátnu všeobecnú jazykovú skúšku.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 145/1992 Zb. o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach.“.

14. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Žiakovi, ktorý úspešne zložil maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie v obidvoch vyučovacích jazykoch, prípadne vysvedčenie v slovenskom jazyku a vysvedčenie v druhom vyučovacom jazyku. Obe vysvedčenia sú rovnocenné.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľubomír Harach v. r.