Opatrenie č. 96/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 28. februára 1994

Čiastka 27/1994
Platnosť od 22.04.1994 do26.01.1996

OBSAH

96

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 21. februára 1994

č. 203-4/93-02866, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 28. februára 1994

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 28. februára 1994.


Okres Komárno

s účinnosťou od 1. marca 1994

– rozdeľuje sa obec Bodza na obce Bodza a Holiare.

Po rozdelení sa obce Bodza a Holiare nečlenia na časti obce.

Okres Levice

s účinnosťou od 1. marca 1994

– rozdeľuje sa obec Pukanec na obce Pukanec a Bohunice.

Po rozdelení sa obec Pukanec člení na časti obce 1. Majere, 2. Pukanec.

Obec Bohunice sa nečlení na časti obce.

Okres Liptovský Mikuláš

s účinnosťou od 1. marca 1994

– určuje sa novej časti obce Podtureň názov Roveň.

Po vytvorení novej časti obce sa obec Podtureň člení na časti obce 1. Podtureň, 2. Roveň.

Okres Topoľčany

s účinnosťou od 1. marca 1994

– rozdeľuje sa obec Partizánske na obce Partizánske a Malé Uherce.

Po rozdelení sa mesto Partizánske člení na mestské časti 1. Malé Bielice, 2. Návojovce, 3. Partizánske, 4. Veľké Bielice.

Obec Malé Uherce sa nečlení na časti obce.

Okres Trnava

s účinnosťou od 1. marca 1994

– rozdeľuje sa obec Trnava na obce Trnava a Hrnčiarovce nad Parnou.

Po rozdelení sa mesto Trnava člení na mestské časti 1. Modranka, 2. Trnava.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou sa nečlení na časti obce.

Jozef Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vyhlásený v čiastke 15 Zbierky zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 15. marca 1991 opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. decembra 1990 v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. februára 1992 č. OVV/2-135/1992 uverejneného v čiastke 24 Zbierky zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 24. marca 1992, opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. septembra 1992 č. III/2-479/1992 uverejneného v čiastke 94 Zbierky zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 15. októbra 1992, opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. januára 1993 č. III/2-34/1993 uverejneného v čiastke 9 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z 12. februára 1993 pod č. 35 a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. júla 1993 č. III/4-613/1993 uverejneného v čiastke 60 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z 22. októbra 1993 pod č. 235.