Nariadenie vlády č. 95/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde

(v znení č. 314/1999 Z. z.)

Čiastka 27/1994
Platnosť od 22.04.1994 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.1999 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.