Zákon č. 92/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskej zdravotnej poisťovni

(v znení č. 374/1994 Z. z.)

Čiastka 26/1994
Platnosť od 20.04.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1995 do30.06.1998
Zrušený 280/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 2, 4, 5, 6, 7, 25 a 26, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Liečebného poriadku poisťovne, vydaného podľa § 3 ods. 1 (nariadenie, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Vojenskej zdravotnej poisťovne, nadobudlo účinnosť 1. júla 1994)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 - 30.06.1998 374/1994 Z. z.
01.07.1994 - 31.12.1994 Delená účinnosť
20.04.1994 - 30.06.1994

Pôvodný predpis

20.04.1994