Oznámenie č. 90/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 25/1994
Platnosť od 16.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom po jej podpísaní, t. j. 27. augusta 1993 na základe článku 11.

90

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom po jej podpísaní, t. j. 27. augusta 1993 na základe článku 11.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko vedené prianím rozvíjať vzájomné vzťahy, dohodli sa takto:

Článok 1

Občania zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe dohody, môžu vstupovať za účelom pobytu, ktorý neslúži zárobkovej činnosti, na územie druhého zmluvného štátu a tam sa zdržiavať po dobu 90 dní bez víza.

Článok 2

1. Občania zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov a sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jedného zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu, sa môžu zdržiavať na území druhého zmluvného štátu po dobu služobného pridelenia bez víz.

2. Rodinní príslušníci, ktorí žijú s osobami uvedenými v odseku 1 v spoločnej domácnosti, môžu sa po dobu ich služobného pridelenia zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víz, ak sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 3

Občania jedného zmluvného štátu, ktorí vstupujú na územie druhého zmluvného štátu za účelom dlhodobého alebo trvalého pobytu alebo zárobkovej činnosti, musia mať vízum.

Článok 4

Občania jedného zmluvného štátu môžu vstupovať na územie druhého zmluvného štátu na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný styk.

Článok 5

Občania jedného zmluvného štátu sú v čase pobytu na území druhého zmluvného štátu povinní dodržiavať jeho právne predpisy.

Článok 6

Dohoda sa nedotýka práva zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt na svojom území nežiadúcim osobám alebo osobám, ktoré nedisponujú dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie svojho pobytu.

Článok 7

1. Zmluvné štáty sa zaväzujú, že kedykoľvek bez formalít prevezmú svojich občanov, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov.

2. Zmluvné štáty sa zaväzujú, že prevezmú svojich občanov, ktorí nie sú držiteľmi platných cestovných dokladov. V prípade potreby im príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad vydá cestovný doklad.

Článok 8

Občania jedného zmluvného štátu, ktorí stratili cestovný doklad na území druhého zmluvného štátu, pricestujú zo štátu pobytu na cestovný doklad vydaný diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom príslušného štátu.

Článok 9

1. Ktorákoľvek zo zmluvných štátov môže z dôvodu bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia svojich občanov pozastaviť na prechodnú dobu vykonávanie dohody alebo jej časti, s výnimkou článku 7.

2. Zavedenie, ako aj zrušenie týchto opatrení sa neodkladne oznámi druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou a nadobudne platnosť ihneď po tomto oznámení.

Článok 10

1. Zmluvné strany si vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov uvedených v prílohe dohody najneskôr 30 dní pred nadobudnutím jej platnosti.

2. V prípade zmeny platných alebo zavedením nových druhov cestovných dokladov si zmluvné štáty zašlú diplomatickou cestou ich nové vzory spolu s údajmi o použiteľnosti týchto dokladov, najneskôr 30 dní pred ich zavedením.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť 30. dňom po jej podpísaní.

Článok 12

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Platnosť dohody končí uplynutím 90 dní odo dňa obdržania písomnej výpovede jedného zo zmluvných štátov diplomatickou cestou.

Dané v Bratislave dňa 28. júla 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a slovinskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Janez Drnoušek v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko
o zrušení vízovej povinnosti

Platnými cestovnými dokladmi v zmysle tejto dohody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) cestovný pas,
d) námornícka knižka,
e) cestovný preukaz.
2. Pre občanov Republiky Slovinsko
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) cestovný pas,
d) námornícka knižka,
e) cestovný preukaz.