Oznámenie č. 90/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 25/1994
Platnosť od 16.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom po jej podpísaní, t. j. 27. augusta 1993 na základe článku 11.