Oznámenie č. 89/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o odovzdávaní a prijímaní občanov oboch štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny

Čiastka 25/1994
Platnosť od 16.04.1994 do03.10.2005
Zrušený 425/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene diplomatických nót, t. j. 1. februára 1994, na základe článku 9 ods. 1.

Pôvodný predpis

16.04.1994