Zákon č. 86/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994
Účinnosť od 15.04.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1994 Aktuálne znenie