Zákon č. 85/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1990 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994
Účinnosť od 15.04.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.04.1994