Zákon č. 83/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Zrušený 575/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1994 - 31.12.2001