Oznámenie č. 8/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Čiastka 2/1994
Platnosť od 25.01.1994 do30.11.2003
Zrušený 460/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 141/1994 Z. z. a nadobudli záväznosť 13. júna 1994. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 114/1995 Z. z. a...

8

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Opatrením sa ustanovujú zásady, spôsoby a metódy na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa ustanovenia § 22 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov vydaných opatrením Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 (uverejneným ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1994 a príloha č. 2 opatrenia vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1994. Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.