Oznámenie č. 79/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika, deponovaných u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994

79

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. januára 1993 Výbor ministrov Rady Európy potvrdil so spätnou platnosťou od 1. januára 1993 sukcesiu Slovenskej republiky do mnohostranných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika, deponovaných u generálneho tajomníka Rady Európy a otvorených na prístup aj štátom, ktoré nie sú členmi Rady Európy.

Dňa 30. júna 1993 Výbor ministrov Rady Európy potvrdil so spätnou platnosťou od 1. januára 1993 sukcesiu Slovenskej republiky do mnohostranných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika, deponovaných u generálneho tajomníka Rady Európy a otvorených na prístup len členským štátom Rady Európy.

Uvedené mnohostranné zmluvy boli uverejnené v Zbierke zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a 1. januárom 1993 nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku.

MNOHOSTRANNÉ ZMLUVY

otvorené na prístup aj štátom, ktoré nie sú členmi Rady Európy

1. Európsky kultúrny dohovor
(PARÍŽ 19. decembra 1954, č. 290/1990 Zb.)

2. Európsky dohovor o rovnocennosti dokladov umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 15)
(PARÍŽ 11. decembra 1953, č. 627/1992 Zb.)

3. Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 49)
(ŠTRASBURG 3. júna 1964, č. 622/1992 Zb.)

4. Európsky dohovor o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých školách (č. 21)
(PARÍŽ 15. decembra 1956, č. 628/1992 Zb.)

5. Európsky dohovor o akademickom uznávaní univerzitnej kvalifikácie (č. 32)
(PARÍŽ 14. decembra 1959, č. 609/1992 Zb.)

6. Európsky dohovor o vydávaní
(PARÍŽ 13. decembra 1957, č. 549/1992 Zb.)

7. Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach
(ŠTRASBURG 20. apríla 1959, č. 550/1992 Zb.)

8. Európsky dohovor o odovzdávaní trestného konania
(ŠTRASBURG 15. mája 1972, č. 551/1992 Zb.)

9. Európsky dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb
(ŠTRASBURG 21. marca 1983, č. 553/1992 Zb.)

MNOHOSTRANNÉ ZMLUVY

otvorené na prístup len členským štátom Rady Európy

1. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8
(RÍM 4. novembra 1950, č. 209/1992 Zb.)

2. Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(PARÍŽ 20. marca 1952, č. 209/1992 Zb.)

3. Protokol č. 2 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý priznáva Európskemu súdu pre ľudské práva právomoc vydávať posudky
(ŠTRASBURG 6. mája 1963, č. 209/1992 Zb.)

4. Protokol č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú už uvedené v Dohovore a v prvom dodatkovom protokole k Dohovoru (ŠTRASBURG 16. septembra 1963, č. 209/1992 Zb.)

5. Protokol č. 6 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti
(ŠTRASBURG 28. apríla 1983, č. 209/1992 Zb.)

6. Protokol č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(ŠTRASBURG 22. novembra 1984, č. 209/1992 Zb.)

7. Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu
(ŠTRASBURG 27. januára 1977, č. 552/1992 Zb.)