Oznámenie č. 78/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o právnom postavení Obchodného zastupiteľstva Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. novembrom 1993 na základe článku 6.

78

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. novembra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o právnom postavení Obchodného zastupiteľstva Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Dohoda nadobudla platnosť 29. novembrom 1993 na základe článku 6.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o právnom postavení Obchodného zastupiteľstva Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“) podľa článku 16 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. marca 1993 sa dohodli takto:

Článok 1

Obchodné zastupiteľstvá Slovenskej republiky a Ruskej federácie sa zriaďujú v hlavných mestách obidvoch štátov. Obchodné zastupiteľstvá sú súčasťou príslušných veľvyslanectiev.

Článok 2

Obchodné zastupiteľstvá budú plniť tieto základné funkcie:

napomáhať rozvoj obchodno-hospodárskych kontaktov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,

zastupovať záujmy svojho štátu v štáte svojho pobytu vo všetkom, čo sa týka obchodu a ďalších druhov hospodárskej spolupráce medzi štátmi,

informovať orgány svojho štátu o ekonomických podmienkach v štáte svojho pobytu a jeho zákonodarstve v oblasti zahranično-hospodárskej činnosti a poskytovať tieto informácie o svojom štáte zainteresovaným orgánom štátu svojho pobytu,

pomáhať právnickým a fyzickým osobám svojho štátu pri príprave a realizácii transakcií v oblasti obchodu, hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s právnickými a fyzickými osobami štátu svojho pobytu.

Článok 3

Obchodné zastupiteľstvo koná v mene vlády svojho štátu. Vedúci obchodného zastupiteľstva a jeho zástupcovia, ako aj administratívno-technický personál obchodného zastupiteľstva majú tie isté privilégiá a imunitu, ktoré priznáva diplomatickému a administratívno-technickému personálu zahraničných diplomatických misií medzinárodné právo v súlade s jednotlivými kategóriami.

Služobné a obytné miestnosti obchodného zastupiteľstva, jeho majetok a archívy požívajú imunitu a privilégiá, ktoré sa priznávajú podľa medzinárodného práva pre služobné a obytné miestnosti, majetok a archív diplomatických zastupiteľstiev.

Obchodné zastupiteľstvo má právo používať šifry.

Článok 4

Zriadenie obchodných zastupiteľstiev sa nijako nedotýka práv slovenských a ruských právnických a fyzických osôb udržiavať bezprostredné vzťahy medzi sebou, najmä pri uzatváraní a plnení zmlúv spojených s realizáciou obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce.

Obchodné zastupiteľstvá nezodpovedajú za záväzky právnických a fyzických osôb a právnické a fyzické osoby nezodpovedajú za záväzky obchodných zastupiteľstiev.

Článok 5

Pobočky obchodných zastupiteľstiev v iných mestách štátu pobytu možno otvoriť po dohode medzi zmluvnými stranami.

Článok 6

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a bude platiť dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane písomne v lehote minimálne šiestich mesiacov pred začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka svoj úmysel ukončiť platnosť dohody.

Dané v Bratislave 29. novembra 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Viktor Petrovič Šilin v. r.