Oznámenie č. 78/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o právnom postavení Obchodného zastupiteľstva Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. novembrom 1993 na základe článku 6.