Oznámenie č. 77/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. marcom 1993 na základe článku 17.