Oznámenie č. 76/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. novembrom 1993 na základe článku 10.

76

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny.

Dohoda nadobudla platnosť 18. novembrom 1993 na základe článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva
medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny

Vláda Slovenskej republiky, vláda Ukrajiny a vláda Ruskej federácie (ďalej len „strany“),

vychádzajúc z priateľských vzťahov medzi nimi,

usilujúc sa o rozvoj spolupráce v oblasti mierového využitia atómovej energie,

berúc na vedomie Dohodu o základných princípoch spolupráce v oblasti mierového využitia atómovej energie uzavretú štátmi - účastníkmi SNŠ v Minsku 26. júna 1992,

rešpektujúc taktiež normatívne dokumenty MAAE a platnú dokumentáciu pre železnice Ruskej federácie a Ukrajiny a normatívne dokumenty pre prepravu špeciálnych nákladov,

uznávajúc nevyhnutnosť nehatenej prepravy čerstvého a vyhoretého jadrového paliva po železnici z Ruskej federácie do Slovenskej republiky s tranzitom cez územie Ukrajiny,

dohodli sa takto:

Článok 1

Strany spolupracujú v oblasti právnej regulácie, organizácie a zabezpečenie bezpečnej prepravy čerstvého a vyhoretého jadrového paliva v železničnej preprave medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po železnici Ukrajiny.

Článok 2

Ukrajinská strana zabezpečí tranzit špeciálnych súprav s vyhoretým jadrovým palivom a súprav s čerstvým jadrovým palivom po železnici Ukrajiny v súlade s požiadavkami platných medzinárodných dokumentov upravujúcich špeciálnu prepravu a zabezpečujúcich dodržiavanie Dohovoru o fyzickej ochrane jadrového paliva z 3. marca 1980.

Článok 3

Preprava jadrového paliva sa bude uskutočňovať v súlade s Pravidlami bezpečnej prepravy rádioaktívnych materiálov MAAE a Pravidlami bezpečnej prepravy vyhoretého jadrového paliva z atómových elektrární členských krajín RVHP (časť 1. Preprava po železnici).

Sprievodný personál súprav s čerstvým jadrovým palivom na území Ruskej federácie a Ukrajiny zabezpečuje ruská strana.

Sprievod špeciálnych súprav, zostavených z prázdnych vagónov - kontajnerov alebo naložených vyhoretým jadrovým palivom, uskutočňuje personál ruskej strany po celej trase transportu.

Článok 4

Strany sa dohodli, že miestami odovzdávania jadrového paliva a zodpovednosti za jeho neporušenosť a fyzickú ochranu sú: zo Slovenska na Ukrajinu a z Ukrajiny na Slovensko železničná stanica Čop, z Ruskej federácie na Ukrajinu a z Ukrajiny do Ruskej federácie železničné stanice Zernovo a Topoli.

Článok 5

V prípade radiačnej havárie pri preprave jadrového paliva na území Slovenska nesie zodpovednosť za náhradu škody na svojom území slovenská strana, v prípade havárie na území Ruskej federácie nesie zodpovednosť za náhradu škody na svojom území ruská strana. V prípade radiačnej havárie na území Ukrajiny zodpovednosť za náhradu škody nesie ruská strana vtedy, keď radiačná havária nastala nie vinou fyzických alebo právnických osôb nachádzajúcich sa pod jurisdikciou Ukrajiny.

Na riešenie otázok, ktoré vznikli v súvislosti s radiačnou haváriou (vrátane náhrady škody), a taktiež v prípadoch železničnej havárie, ktorá nastala pri preprave jadrového paliva na území Ukrajiny, strany podľa dohody budú vytvárať špeciálne trojstranné komisie vrátane medzivládnych komisií.

V prípade havárie s jadrovým palivom počas jeho prepravy cez územie Ukrajiny ruská strana sa zaväzuje okamžite vyslať havarijnú brigádu na pomoc pri odstraňovaní následkov takejto havárie.

Zároveň ukrajinská strana sa taktiež zaväzuje urobiť všetky nevyhnutné opatrenia na odstránenie následkov takejto havárie.

Článok 6

Informácie o preprave sa uskutočňujú v súlade s Pravidlami bezpečnej prepravy rádioaktívnych materiálov (IAEA Safety Standards - Safety Series, No.6. 1985, 1990).

Prepravca vyrozumie kompetentné orgány najneskôr 21 dní pred prepravou.

Článok 7

Kompetentnými orgánmi a miestami spojenia na plnenie tejto dohody sú:

Pre otázky jadrovej bezpečnosti a fyzickej ochrany:

– Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

– Štátny výbor Ukrajiny pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť,

– Ministerstvo Ruskej federácie pre atómovú energiu,

– Federálny dozor Ruska pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť.

Pre otázky odsúhlasovania prepravy:

– Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky,

– Železnice Slovenskej republiky,

– Ministerstvo dopravy Ukrajiny,

– Ministerstvo dopravy Ruskej federácie.

Článok 8

Jednotlivé otázky vykonávania tejto dohody sú uvedené v prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Táto dohoda je použiteľná aj na spoluprácu v oblasti prepravy iných jadrových materiálov (uránový koncentrát, hexafluorid uránu a produkty prepracovania jadrového paliva) v súlade s protokolom podpísaným stranami, ktorý sa stane prílohou danej dohody.

Článok 9

Zmeny a doplnky tejto dohody možno vykonávať so súhlasom všetkých troch strán.

Článok 10

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a bude platiť dovtedy, kým jedna zo strán neoznámi druhým stranám v lehote minimálne šiestich mesiacov svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.

Dané v Bratislave 18. novembra 1993 v troch vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Nikolaj Alexandrovič Steinberg v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Viktor Nikitievič Michajlov v. r.

Příloha 01

Príloha 1

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva medzi Slovenskou republikou
a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny z 18. novembra 1993

JEDNOTLIVÉ OTÁZKY VYKONÁVANIA DOHODY

1. Pri vykonávaní tejto dohody strany budú brať na vedomie kontrakty 1860348/20006-09D zo 17. januára 1992, 1860348/10158-09D zo 17. januára 1992, 85-042/31800 zo 6. septembra 1983 a jeho dodatok 12 zo 6. marca 1992 uzavreté medzi V/O Techsnabexport, Moskva, a Slovenským energetickým podnikom, Bratislava, š. p., medzi Škodaexport, Praha, a Atomenergoexport, Moskva, a medzi Škodaexport, Praha, a Techsnabexport, Moskva.

2. Na prepravu vyhoretého jadrového paliva sa budú používať železničné vagóny, špeciálne upravené na tento účel, typu TK-6, certifikát SU/042/B(M)F (Rev. 1) - SU/042/B(M)FT (Rev. 1) a SK-010-B(U)F-85 (Rev. 3).

Na prepravu čerstvého jadrového paliva sa budú používať železničné vagóny, špeciálne upravené na tento účel, typu B-60 CK a kontajnery typu TK-C4, certifikát RU/118/B(U)F-85T.

3. V mieste prevzatia vyhoretého jadrového paliva v súlade s článkom 4 tejto dohody je ruská strana povinná preukázať ukrajinskej strane všetku potrebnú sprievodnú dokumentáciu uvedenú v technických podmienkach (Kazety palivových článkov vyhoretých v aktívnej zóne reaktora VVER-440 atómových elektrární členských krajín RVHP, časť 1. Preprava po železnici).

4. Pod reglementujúcimi dokumentmi MAAE uvedenými v tejto dohode sa chápu odporúčania vydané MAAE v roku 1989 v dokumente INFCIRC/225(Rev.2), ako aj Dohovor o operatívnom hlásení o jadrovej havárii z 26. septembra 1986 a Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havarijnej situácie z 26. septembra 1986.