Oznámenie č. 76/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. novembrom 1993 na základe článku 10.