Oznámenie č. 75/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót o schválení, t. j. 12. novembra 1993, na základe článku 12 ods. 1.