Oznámenie č. 74/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a majetku

Čiastka 21/1994
Platnosť od 11.04.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín 30. decembra 1993 podľa článku 29 ods. 2.

Pôvodný predpis

11.04.1994