Vyhláška č. 73/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 21/1994
Platnosť od 11.04.1994
Účinnosť od 11.04.1994

OBSAH

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 8. marca 1994,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 59/1969 Zb., zákona č. 150/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 65/1978 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 228/1991 Zb., zákona č. 77/1992 Zb. a zákona č. 226/1992 Zb. (úplné znenie zákon č. 361/1992 Zb.) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Do doby výsluhy v hodnosti sa započítava dvojnásobne doba výkonu funkcie v jednotkách mierových síl Organizácie Spojených národov a doba výkonu funkcie vojenských pozorovateľov vyslaných do misií na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a Európskej únie.“. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

2. Pod nadpisom „ŠIESTA HLAVA“ sa vypúšťa nadpis „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ a vkladá sa nový § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 26a

Ustanovenie § 3 ods. 6 sa vzťahuje aj na vojakov, ktorí vykonávali funkcie v ňom uvedené v čase od 1. januára 1993.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Imrich Andrejčák v. r.