Vyhláška č. 73/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 21/1994
Platnosť od 11.04.1994
Účinnosť od 11.04.1994

OBSAH