Oznámenie č. 63/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúškach revíznych technikov týchto zariadení v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994 do31.05.2014
Účinnosť do 31.05.2014
Zrušený 58/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.