Zákon č. 60/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam

(v znení č. 92/1991 Zb., 162/1995 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 17/1994
Platnosť od 24.03.1994
Účinnosť od 01.01.2016